Duurzame inkoop: Alliander realiseert samen met leveranciers duurzame huisvesting

In 2013 besloot De Groene Zaak-partner Alliander om haar totale werkplekcapaciteit in de regio groot Arnhem te centraliseren op één plek. In plaats van een traditionele aanbesteding van het nieuwbouwproces (inclusief ontwerp, installatietechniek en beheer), koos de onderneming voor een proces van marktconsultatie om zo te komen tot de meest duurzame oplossing. Deze wordt inmiddels gerealiseerd in Duiven.

Vooraf stelde Alliander de ambities voor de herhuisvestingsopgave vast. De onderneming wilde een duurzaam gebouw (C2C-gebouw en –bouwproces) met een positieve energiebalans, een prettig werk- en verblijfsklimaat en een duidelijke relatie met het omliggende gebied. Daarnaast ging de wens uit naar een bouwproces dat gericht was op samenwerking.

Aan de hand van een taakstellend budget is eerst getoetst of deze ambities behaald en/of overtroffen konden worden. Daarvoor is onder regie van de afdeling Inkoop zakelijke diensten van Alliander een open marktdialoog opgestart, specifiek gericht op de elementen circulariteit, samenwerking, transparantie en verbondenheid met betrekking tot gebruik, gebouw en gebied.

Additionele selectie

Deze aanpak heeft ertoe geleid dat er naast de formele selectie op grond van technische en financiële bekwaamheid van specifieke leveranciers, een additionele selectie heeft plaatsgevonden op specifieke competenties (zoals C2C-bouwen, transparante procesvoering en het vermogen tot samenwerking). Leveranciers die een gezamenlijke visie hadden op deze competenties hebben vervolgens consortia gevormd om gezamenlijk in te schrijven op de huisvestingsopgave.

Met deze consortia bepaalde Alliander in de dialoogfase (tussen selectie- en gunningfase) hoe de uitvraag precies moet luiden om de hierboven beschreven ambities te realiseren. Daarbij kon de onderneming optimaal gebruik maken van de creativiteit, expertise, ervaring en innovatiekracht van de betrokken marktpartijen.

De gunning van de opdracht ging naar het collectief dat de beste oplossing bood op de integrale uitdaging van:

  • ontwerp in co-creatie;
  • duurzame realisatie;
  • beheer over een periode van 15 jaar.

Dit concept is samen met Alliander verder vormgegeven tot een definitief ontwerp dat momenteel gerealiseerd wordt. De geplande datum van ingebruikname is Q1 2015.