De Groene Zaak tekent Grondstoffenakkoord

De Groene Zaak is verheugd dat het Grondstoffenakkoord tot stand is gekomen. Dit Grondstoffenakkoord is het startpunt voor de vijf transitieagenda’s met als doel de Nederlandse circulaire economie te realiseren. De Groene Zaak hoopt op een snelle en ambitieuze invulling en uitvoering van de transitieagenda’s door alle betrokken partijen. Belangrijk is om vaart te maken en al in 2017 maatregelen te treffen om de circulaire economie op een hoger plan te zetten. Pas als de leden van De Groene Zaak, circulaire koplopers, iets merken van het nieuwe beleid beschouwen wij deze transitieagenda’s als een succes.

Om de transitieagenda’s tot een succes te maken zijn een aantal zaken nodig die niet in het Grondstoffenakkoord staan. Allereerst zijn de juiste fiscale prikkels nodig. De belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen is essentieel voor het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Het belastingstelsel heeft helaas geen plek in het Grondstoffenakkoord. De Groene Zaak dringt er op aan dat fiscaliteit wel een plek krijgt in de transitieagenda’s. De studie die de SER op dit moment doet naar fiscale en financiële prikkels die de circulaire economie stimuleren kan hierbij als leidraad dienen, maar ook andere reeds verschenen rapporten.Naast hervorming van het belastingstelsel zijn ook andere thema’s zoals producentenverantwoordelijkheid, circulair inkopen en innovatie van groot belang. Deze onderwerpen moeten ook onderdeel zijn van de transitieagenda’s.

Wat in het Grondstoffenakkoord mist, is een speciale rol voor circulaire koplopende bedrijven. Het is belangrijk deze bedrijven, veelal MKB’ers, goed bij de transitieagenda’s te betrekken. Een belangrijke indicator van de transitieagenda’s is de vraag of circulaire koplopende bedrijven daadwerkelijk baat hebben bij de acties die hieruit voortkomen. Worden zij geholpen bij het ontwikkelen van nieuwe circulaire verdienmodellen? Om het ontbreken van een speciale rol voor circulaire koplopende bedrijven op te vullen zal De Groene Zaak een koplopersoverleg organiseren waarin we hen om input vragen en via hen kunnen peilen of de transitieagenda’s daadwerkelijk van de grond komen.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn