Haalbaarheid Grondstoffenlabel – Definitief eindrapport

Toenemende zorg over de beschikbaarheid van grondstoffen hebben op Europees en nationaal niveau geleid tot grondstoffenbeleid en discussies over de daarvoor ter beschikking staande instrumenten. In dat kader hebben De Groene Zaak en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de vraag gesteld of en zo ja, op welke wijze en in welke mate een sector overschrijdend grondstoffenlabel als (beleids)instrument een transitie naar een circulaire economie kan bevorderen.

Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er behoefte is aan betere informatie-uitwisseling binnen de productketen, maar dat er weinig draagvlak is voor een sectoroverschrijdend grondstoffenlabel. De verschillen tussen sectoren zijn te groot om tot één uniform label te komen. Bij het bedrijfsleven, zeker onder de koplopers, is er wel de behoefte om te komen tot betere informatie-uitwisseling binnen de keten, door het delen van kennis over producten, productonderdelen, productieprocessen en grondstoffen.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:
1. Laat koplopers in de markt zelf starten met pilots en laat deze pilots  initiëren en coördineren door De Groene Zaak
2. De overheid moet zich opstellen als actieve netwerkpartner. Ook kan de overheid ondersteunen door integreren, harmoniseren en standaardiseren van bestaande labels, keurmerken en certificeringssystemen
3.Vervang de term grondstoffenlabel door keteninformatiesysteem, wat de lading beter dekt

Lees het volledige rapport hier.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn