Een historisch klimaatakkoord

Er is een klimaatakkoord! Een historisch, gedenkwaardig moment in de tijd. Het akkoord is hier te lezen.

Uiteraard hebben wij alle key-spelers, voor zover binnen ons bereik, bedankt en zijn we Frankrijk en de magnifieke voorzitter Laurent Fabius dankbaar voor dit historische resultaat. Hierbij ook onze welgemeende dank aan onze partners die allen op hun eigen manier bijdroegen aan onze initiatieven en aan initiatieven van onze partners zoals de NS, alsook bijdragen van onze partners die op directe uitnodiging aanwezig waren bij evenementen in Parijs. En dank ook aan WBCSD en Climate-KIC die mondiaal en Europees enorme inspanningen hebben verricht. Het akkoord is absoluut ontstaan doordat business, society en politiek interacteerden en onderling verbonden, anders was dit resultaat ook nooit bereikt!

De essenties

Het akkoord heeft als belangrijkste doelstelling dat de opwarming beperkt moet blijven tot ruim beneden 2 graden in 2100, met het streven het niet meer te laten zijn dan 1,5 graad, de limiet die cruciaal is voor de poolgebieden, koraalriffen en bewoners van laagliggende eilanden en kuststreken. Opname van de 1,5 graad is een overwinning die met name van belang is voor de armste, kwetsbaarste landen, want zij hebben heel direct te maken met de meest desastreuze gevolgen van klimaatverandering: droogte, extreme weersomstandigheden en voedseltekorten.

Het akkoord hanteert reviewing als sturingsprincipe: oftewel geen bindende afspraken over het terugdringen van broeikasgassen, maar wel dat alle landen elke vijf jaar samenkomen om te controleren of hun klimaatplannen moeten worden aangescherpt om de temperatuurdoelstellingen te halen.

Het akkoord omvat een aantal doelen, de belangrijkste zijn:

  • De uitstoot van broeikasgassen moet “zo snel mogelijk” pieken, uiteindelijk moet dat in de tweede helft van de eeuw leiden tot een evenwicht tussen de uitstoot van broeikasgassen en opname van die gassen.
  • De gemiddelde temperatuurstijging op aarde moet ver onder de twee graden blijven. Men moet er naar streven om de temperatuurstijging onder de anderhalve graad te houden.
  • Vanaf 2018 zal elke vijf jaar worden gekeken in hoeverre landen op weg zijn om dit te bereiken en elke vijf jaar moeten landen met een nieuw, ambitieuzer klimaatplan komen.

Europa heeft als doel om de temperatuurstijging onder de twee graden Celsius te houden en om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 80-95% te verlagen. Dit betekent in relatie tot het huidige beleid dat Europa dit doel moet aanscherpen en ambitieuzere doelen moet stellen voor de uitstoot van broeikasgassen  Concreet betekent dit voor het Nederlandse beleid dat naast het energieakkoord en de uitspraak van de rechter in de Klimaatzaak, er nu nog meer druk ligt om een veel ambitieuzer klimaatbeleid te voeren. Daarnaast wordt Nederland gedwongen om versneld een einde te maken aan onze afhankelijkheid van fossiele energie en wordt Nederland gedwongen kolencentrales uit te faseren en zo snel mogelijk te sluiten.

Positief maar eigenlijk ook ronduit logisch is dat er rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van landen. De rijke ontwikkelde landen moeten meer doen dan de ontwikkelingslanden. Ook krijgen arme landen vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar financiële steun om zich aan te passen aan de opwarming.

Let’s get to business!

Voor business is een cruciale rol weggelegd. Het is van groot belang dat low carbon, of liever negative carbon, oplossingen zo snel mogelijk gerealiseerd worden, met een zo groot mogelijke schaal en op die plekken in de wereld waar ze het meest nodig zijn. DGZ alsook alle andere relevante netwerken in de wereld zullen dan programma’s opstarten om dit te kunnen realiseren. Gedachten hierover worden nu al gevormd uiteraard, en programma’s gepland. Ik ben dan ook in dit opzicht blij dat wij naast onze verbinding met WBCSD ook een samenwerking uitwerken met Climate-KIC. Voor Climate-KIC zijn juist deze programma’s de essentie en wij gaan hier dan ook van harte aan bijdragen.

Het investeringsklimaat voor duurzame ondernemers, die een positieve bijdrage leveren aan klimaatverandering, zal stevig verbeteren. Risico’s gaan immers verhoudingsgewijs juist liggen aan de fossiele kant, en niet meer aan de duurzame kant. Dat betekent dat het financieren van duurzame ondernemers gemakkelijker zal worden en dat de fiscale discussie meer wind in de zeilen zal krijgen, hetgeen de business case van ondernemers verder verbetert.

Nederland zal daarbij overigens fors aan de bak moeten want nog steeds is slechts 5,6% van onze energie op een duurzame manier opgewekt.

Tot slot: de wereld en Frankrijk heeft afgelopen weekend, historische, vredelievende en wereld reddende geschiedenis geschreven. Ons past vastberadenheid, vastbeslotenheid en daadkracht.

Ofwel: persistence for resilience.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn